Zveme na přednášku a následnou diskusi z cyklu Středověk v pohybu / Dialogy. Příspěvky na téma Středověk v pohybu: Migrace uměleckých děl mezi regiony a konfesemi přednesou Jan Kvapil (Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna) a Michaela Ottová (Ústav pro dějiny umění, FF UK).

 

Krušné hory tvořily ve středověku i v pozdějších dobách spíše než nepropustnou hranici jakousi membránu, skrze niž komunikovaly bezprostředně sousedící i vzdálenější regiony. Tento kulturní transfer neprobíhal pouze na rovině pohybu umělců, předloh či idejí, ale jsou známy i převozy samotných děl, někdy zvící rozměrných oltářních celků. Nešlo-li o standardní import na základě objednávky ze vzdáleného uměleckého centra, důvodem takových přesunů byly zpravidla změny konfese. Zároveň jde ale také o region, kde se díla – možná častěji než jinde – ocitala ve změněných náboženských a funkčních kontextech, aniž by kdy opustila místo svého původního určení. Dialogická přednáška a následná diskuse se zaměří jak na konkrétní případ oltáře z Předního Cinvaldu, tak na širší kulturněhistorický kontext těchto fyzických a konfesijních migrací a proměn.

 

Jan Kvapil je germanista a historik s badatelským zájmem o německojazyčnou literaturu raného novověku z českých zemí. V posledních letech zaměřil svoji pozornost na osudy pozdně gotického oltáře z Předního Cinvaldu v interdisciplinárním kontextu. Dosavadním výstupem těchto aktivit je putovní česko-německá výstava Madona na vandru, která je aktuálně k vidění ve skanzenu v Zubrnicích, a několik přednášek o různých aspektech tohoto artefaktu.

 

Michaela Ottová se zabývá především středověkým a renesančním sochařstvím v Čechách a ve střední Evropě. Přednáší na Filozofické a Katolické teologické fakultě UK. Jako autorka či spoluautorka se podílela na řadě významných výstavních a výzkumných projektů (např. Bez hranic: Umění v Krušných horách mezi gotikou a renesancí; Mýtus Ulrich Creutz: Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz; Art Without Borders: Studies on the Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region, ad.).

 

místo konání: zasedací místnost (sál 117) Ústavu dějin umění AV ČR