Koncepce samostatné výstavy Jiřího Bartůňka v Galerii Emila Filly vychází ze základní premisy, dohody mezi kurátorkou a umělcem, která směřovala k tomu, že by nemělo jít o retrospektivní prezentaci. Název výstavy MINULOST JE PAST si pohrává s dvojsmyslnou dvojjazyčnou přesmyčkou. Samotná koncepce se tedy zaměřila na hledání leitmotivů, červených linií a repetitivních obsahů autorovy tvorby. Základem byla práce s uměleckým archivem ve smyslu existujícího penza obrazů, z nichž výběrem a re-konstrukcí krystalizovaly jiné celky a souvislosti. Spolupráce mezi kurátorkou a umělcem (a posléze i s architektem výstavy) vyústila v realizaci samostatného projektu, kdy již vzniklá díla jsou prezentována v nových kontextech s ohledem na jedinečný výstavní prostor (jeho členitost a industriální charakter), esenci autorova směřování (práce s písmem, tématika smrti a odcházení, hravé konceptuální reflexe soudobého dění, sebeironie, recyklace) a životnou touhu „ještě nebilancovat, nebo alespoň ne vědomě“. Tato „nová spojení“ nechtějí být interpretována jako dogmatický princip nahlížení na autorovu tvorbu, ale spíš poskytují otevřené pole významů a znaků pro ty, kteří je chtějí takto použít a stejně jako umělec se nebojí vstoupit na tenký led.

Jiří Bartůněk je extrémně chytrý pozorovatel současnosti. Neústupně zkoumá, přijímá a reflektuje mnohovrstevnaté vlivy současného světa a činí tak vpravdě renesančním způsobem. Nepohybuje se jen v elitářské bublině výtvarného umění, zajímá ho literatura, hudba, film, sociologie, věda, ekonomika a samozřejmě vývoj v rámci sociopolitického fungování. Také z toho důvodu měl Bartůněk určující vliv na vznik a existenci ústeckého výtvarného okruhu .  Vzhledem k tomu, že jeho tvorba sleduje obecný vývoj konceptuálního malířského výrazu ve středoevropském umění obecně, je důležité, aby byl Jiří Bartůněk vnímán jako autor, který soustavně podrobuje zkoumání své vlastní i obecné strategie malby, ale také vyprávění příběhu a reflexe okolního světa a to nejen prizmatem regionu, osobního prostoru, ale v celé kontextuální šíři výtvarného umění. Návrat k uzavřeným kapitolám prostřednictvím současného postoje a neutuchající víry v možnosti budoucí utopie  – to je základní charakter práce Jiřího Bartůňka, který tato výstava chce zdůraznit.

kurátorka výstavy: Eva Mráziková